Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że jesteś zainteresowany. Ochrona danych ma dla nas szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych linXXnet jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych ma zastosowanie do linXXnet. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, linXXnet wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych linXXnet opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) Dane osoboweDane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • b) Podmiot danych Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
 • c) Przetwarzanie Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolny taki ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, używanie, ujawnienie poprzez transmisję, dystrybucję lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
 • d) Ograniczenie przetwarzania Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) ProfilowanieProfilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, analizą stanu zdrowia lub przewidywaniem osobistych preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, postępowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.
 • f) PseudonimizacjaPseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • g) Osoba odpowiedzialna lub odpowiedzialna za przetwarzanie Odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.
 • h) Podmiot przetwarzający Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.
 • i) Odbiorca Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania dane osobowe.
 • k) Zgoda Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny co do konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane ich dotyczące dane się zgadzają.

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

linXXnet eV

Julian Nagel

Brandstrasse 15

04277 Lipsk

Niemcy

Tel: 03413081199

E-mail: kontakt@linxxnet.de

Strona internetowa: www.linxxnet.de

3. Ciastka

Strony internetowe linXXnet używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Za pomocą plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa linXXnet gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system, uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu, z którego dokonano dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, linxxnet nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • b) Prawo do informacji Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w dowolnym czas. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby

  Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • c) Prawo do sprostowania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze oświadczenia uzupełniającego.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, to może skontaktować się z pracownikiem kontaktu z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.
 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, pod warunkiem, że: Obowiązują powody i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Dana osoba ma zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO sprzeciwu wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoby działającej zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, życzy sobie usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik linXXnet upewni się, że żądanie usunięcia zostanie natychmiast spełnione.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez linXXnet, a nasze stowarzyszenie, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 DS-GVO, linXXnet podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę uwzględnienie dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik linXXnet zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania ograniczenia przetwarzania od osoby odpowiedzialnej, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w linXXnet, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik linXXnet zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, wspólnym i format do odczytu maszynowego. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.Ponadto osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 1 ust. przekazywane innym odpowiedzialnym osobom, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie ma to wpływu na prawa i wolności których osoby dotyczą.Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem linXXnet.
 • g) Prawo wniesienia sprzeciwu Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litery e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku wniesienia sprzeciwu, linXXnet nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.Jeśli linXXnet przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez linXXnet w celach marketingu bezpośredniego, linXXnet nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w stosunku do której wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w linXXnet do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interes publiczny W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem linXXnet lub innym pracownikiem. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania dyrektywom i rozporządzeniom decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - mającej skutek prawny na nie lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) ze względu na prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego jest podmiotem, jest dopuszczalne, a te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) są podejmowane za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (1) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, linXXnet wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadnionych interesów, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może skontaktować się z pracownikiem kontaktu z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.
 • i) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów o ochronie danych Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę na mocy dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, w każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

7. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Jetpack dla WordPress

Kontroler zintegrował Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka WordPress, która oferuje operatorowi strony internetowej opartej na WordPress dodatkowe funkcje. Jetpack umożliwia operatorowi witryny między innymi przegląd odwiedzających witrynę. Wyświetlając powiązane artykuły i publikacje lub możliwość udostępniania treści na stronie, możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Ponadto w Jetpack zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie.

Operatorem wtyczki Jetpack do WordPressa jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Spółka operacyjna korzysta z technologii śledzenia firmy Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent Jetpack w celu dostarczenia danych do celów analizy, które mają być przesłane do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu odwiedzin witryny. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która weszła na stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby zainteresowanej bez uprzedniej wyraźnej zgody zainteresowanej osoby. Dane są również udostępniane firmie Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów, co Automattic.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic / Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Jetpack związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Automattic / Quantcast oraz temu, aby temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji ze sprzeciwu jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, po sprzeciwie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Osoba nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Automattic są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/. Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych Quantcast są dostępne pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

8. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Matomo

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponent Matomo z tą stroną internetową. Matomo to narzędzie do analityki internetowej typu open source. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy sieci zbiera m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i na jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, wyłącznie na tym serwerze przechowywane są logi, które są wrażliwe z punktu widzenia ochrony danych.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej jest wywoływana, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez komponent Matomo o przesłanie danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu uzyskujemy wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP zainteresowanej osoby, które wykorzystujemy między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Matomo można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Matomo i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej. W tym celu osoba zainteresowana musi ustawić w swojej przeglądarce opcję „Nie śledź”.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Osoba nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Matomo dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/.

9. Wtyczki oraz wbudowane funkcje i zawartość

W naszej ofercie online uwzględniamy elementy funkcjonalne i treści, które są uzyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub przyciski mediów społecznościowych, a także wpisy (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Integracja zawsze zakłada, że ​​zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do swojej przeglądarki. W związku z tym do wyświetlania tych treści lub funkcji wymagany jest adres IP. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, zwana również „sygnalizatorami sieciowymi”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach internetowych, do których się odwołujemy, czasie wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie sprawnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące korzystania z plików cookie zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Wtyczki i treści Facebooka: Jesteśmy partnerem Facebook Ireland Ltd. w celu gromadzenia lub odbioru w ramach transmisji (ale nie dalszego przetwarzania) „Danych wydarzeń”, które Facebook zbiera za pomocą wtyczek społecznościowych Facebooka (i funkcji osadzania treści), które są wykonywane w naszej ofercie online lub w ramach przekaz w następujących celach, wspólnie odpowiedzialni: a) wyświetlanie treści i informacji reklamowych, które odpowiadają domniemanym interesom użytkownika; b) Dostarczanie wiadomości handlowych i związanych z transakcjami (np. zwracanie się do użytkowników poprzez Facebook Messenger); c) Usprawnienie dostarczania reklam oraz personalizacji funkcji i treści (np. poprawa rozpoznawania, które treści lub informacje reklamowe przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników). Zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem („Aneks Odpowiedzialny”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), który reguluje w szczególności, jakie środki bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (dh Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook Uns Mesweerte, Analysen und Berichte Bereitstellt (Die Aggregiert Sind, DH Keine Angaben Zu Einzelnen Nutzern Erhalten Und Diese Verarbeitung Nicht im Rahmen Der Gemeinsamen Verarbeitungeit, Sondern Auf Grundlage Eines Auftragsverarbeiitungsverbrendzy " , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), der »Datensicherheitsbedingungen« (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln („Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone umowami z Facebookiem.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane o wydarzeniach (Facebook) („dane wydarzenia” to dane, które np. przez Facebook piksele (za pośrednictwem aplikacji lub w inny sposób) mogą być przesyłane przez nas do Facebooka i dotyczyć osób lub ich działań;Dane obejmują np. informacje o odwiedzinach na stronach internetowych, interakcjach z treściami, funkcjami, instalacjami aplikacji, zakupami produktów, itp.; dane wydarzenia są przetwarzane w celu utworzenia grup docelowych dla treści i informacji reklamowych (niestandardowi odbiorcy); dane wydarzenia nie zawierają faktycznej treści (takich jak napisane komentarze), brak danych logowania i danych kontaktowych (tj. brak nazwisk , adresy e-mail i numery telefonów). ntos).
 • Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Wdrożone usługi i dostawcy usług:

 • Wtyczki i treści Facebooka: Wtyczki i treści społecznościowe Facebooka — mogą to być treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online na Facebooku. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, podmiot dominujący: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; teren: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy; Możliwość sprzeciwu (Rezygnacja): Ustawienia reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

10. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszemu stowarzyszeniu jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszym stowarzyszeniu ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

11. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

13. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasze stowarzyszenie zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały podane.

14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Oczywiście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Ingolstadt działa we współpracy z Prawo IT i ochrony danych Adwokat Christian Solmecke stworzył.

 

Przewiń do góry