Ochrana dat

Velmi nás těší Váš zájem. Ochrana údajů má pro nás obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek linXXnet je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů konkrétní země. použitelné pro linXXnet. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce odpovědný za zpracování zavedl linXXnet řadu technických a organizačních opatření, aby zajistil co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů linXXnet je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

 • a) Osobní údajeOsobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo k jednomu či více zvláštním znakům, vyjádření fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 • b) Subjekt údajů Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 • c) ZpracováníZpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných procesů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejnění přenosem, distribucí nebo jakoukoli jinou formou zpřístupnění, spárování nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.
 • d) Omezení zpracování Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.
 • e) ProfilováníProfilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů souvisejících s pracovní výkonností, ekonomickou situací, analýzou zdravotního stavu nebo predikcí osobních preferencí fyzické osoby. , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění.
 • f) PseudonymizacePseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením. které zajišťují, že osobní údaje nejsou přiděleny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • g) Osoba odpovědná nebo odpovědná za zpracování Odpovědná nebo odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovena právem Unie nebo právem členských států.
 • h) Zpracovatel Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.
 • i) Příjemce Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce.
 • j) Třetí strana Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
 • k) SouhlasSouhlasem je jakýkoli projev vůle dobrovolně daný subjektem údajů informovaně a jednoznačně pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího opatření, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. údaje, které se jich týkají, údaje souhlasí.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

linXXnet eV

Julian Nagel

Brandstrasse 15

04277 Lipsko

Německo

Tel .: 03413081199

E-mail: kontakt@linxxnet.de

Webové stránky: www.linxxnet.de

3. sušenky

Internetové stránky linXXnet používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webů a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům rozlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Zvláštní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Pomocí souborů cookie můžeme uživatelům tohoto webu poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, který používá cookies, nemusí znovu zadávat pověření pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to dělá webová stránka a cookie uložené v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka linXXnet shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na webovou stránku vstoupí dotčená osoba nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace používané k odvrácení hrozeb v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje linxxnet žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie. našich webových stránek a ( 4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto statisticky a s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti vyhodnocujeme, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

5. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Zpracovaný správcem údajů a ukládá osobní údaje dotčeného pouze na dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro ukládání osobně nebo pokud je to dovoleno podle evropských směrnic a dárci předpisy nebo jinými zákonodárci v zákonů či předpisů, u kterých má správce údajů byl stanoven.

Není-li účel skladování vynechán, nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

6. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení Každý subjekt údajů má právo udělené vydavatelem evropských směrnic a nařízení požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.
 • b) Právo na informace Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským poskytovatelem směrnic a nařízení získat bezplatnou informaci o osobních údajích, které jsou o ní uloženy, a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování na jakémkoliv čas. Kromě toho evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení udělil subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
  • pro účely zpracování
  • kategorií zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání
  • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jej týkají, nebo omezení zpracování zpracovatelem odpovědným osobám nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování
  • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o zdroji dat
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování v souladu s článkem 22 1 Abs.4 a DS-GMO a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o algoritmu a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotčené osoby

  Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si zúčastněná strana přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – rovněž formou doplňkového prohlášení.Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může kontaktovat pracovníka kontaktní osoby odpovědné za zpracování.
 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že některý z následujících Uplatňují se důvody a pokud zpracování není nutné:
  • Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.
  • Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém zpracování čl. 6 odst. 1 bod A DS-GMO nebo techniky. 9 odst. 2 bod a DS-GMO podporovány, a tam je nedostatek jinak právního základu pro zpracování.
  • Dotyčná osoba musí v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GMO objektu se zpracováním, a neexistují žádné naléhavé důvodné zpracování před nebo osoby jednající v souladu s čl. 21 odst. 2 DS-GMO opozici vůči Zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízené podle článku 8, odst. 1 DS-GVO.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba si přeje, aby byly námi uložené osobní údaje vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec linXXnet zajistí okamžité vyřízení žádosti o smazání.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny linXXnet a naše sdružení jako odpovědná osoba je povinno osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 DS-GVO, přijme linXXnet vhodná opatření, včetně technických, s ohledem na zohlednit dostupnou technologii a náklady na implementaci. informovat ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal, aby tito další správci údajů vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec linXXnet zařídí potřebné v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat po odpovědné osobě omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
  • Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů jim vyžaduje, aby uplatňovali, uplatňovali nebo obhájili právní nároky.
  • Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. Článek 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jasné, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody, pro které osoba odpovědná.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených na linXXnet, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Omezení zpracování zařídí pracovník linXXnet.

 • f) Právo na přenositelnost údajů Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a vydavatelem nařízení získat osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na smlouvu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu která je ve veřejném zájmu nebo se odehrává při výkonu veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu. Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 předávat jiným odpovědným osobám, pokud toto je technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jejichž osoby jsou dotčeny Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na zaměstnance linXXnet.
 • g) Právo vznést námitku Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písmena e nebo f DS-GVO podat námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. V případě námitky nebude linXXnet dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, popř. zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků Pokud linXXnet zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u linXXnet námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, linXXnet již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace, proti kterým vznést námitku proti zpracování předmětných osobních údajů, které je u linXXnet prováděno pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS-GVO, pokud toto zpracování není nezbytné pro splnění úkolu v Za účelem uplatnění práva vznést námitku může dotčená osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance linXXnet nebo jiného zaměstnance přímo. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt údajů bez ohledu na směrnici 2002/58/ES rovněž svobodně uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.
 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na směrnice a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má právní účinky. na ně nebo je obdobně významně ovlivní, ledaže rozhodnutí (1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) z důvodu práva Unie nebo členského státu, na které se správce vztahuje je předmětem, je přípustné a tato zákonná ustanovení obsahují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) jsou učiněna s výslovným souhlasem subjektu údajů.nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (1) je založena na výslovném souhlasu subjektu údajů, linXXnet zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a oprávněné zájmy, které zahrnují alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a na napadení rozhodnutí. Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, může kontaktovat pracovníka kontaktní osoby odpovědné za zpracování.
 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, mohou kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

7. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Jetpack pro WordPress

Řadič má integrovaný Jetpack na tomto webu. Jetpack je doplněk WordPress, který nabízí provozovateli webových stránek založených na doplňkových funkcích WordPress. Jetpack umožňuje provozovateli webových stránek mimo jiné přehled návštěvníků webu. Zobrazením souvisejících článků a publikací nebo schopností sdílet obsah na webu je také možné zvýšit počet návštěvníků. Kromě toho jsou v Jetpacku integrovány bezpečnostní funkce, takže web využívající Jetpack je lépe chráněn před útoky hrubou silou. Jetpack také optimalizuje a zrychluje načítání obrázků integrovaných na webu.

Provozovatelem zásuvného modulu Jetpack pro WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Provozní společnost používá sledovací technologii od společnosti Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, které jsou provozovány osobou odpovědnou za zpracování a na které byla integrována součást Jetpack, je automaticky vyvolán internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby Součást Jetpack pro poskytování dat pro účely analýzy, které mají být přeneseny do Automattic. V rámci tohoto technického procesu získává Automattic znalosti o datech, která se následně použijí k vytvoření přehledu návštěv webových stránek. Takto získaná data se používají k analýze chování dotčené osoby, která přistoupila na webovou stránku osoby odpovědné za zpracování, a jsou vyhodnocována s cílem optimalizovat webovou stránku. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Jetpack nebudou použity k identifikaci dotčené osoby bez předchozího výslovného souhlasu dotčené osoby. Data také sděluje Quantcast. Quantcast používá data ke stejným účelům jako Automattic.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Automattic / Quantcast v nastavení souboru cookie v systému informační technologie dotyčné osoby. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již byly nastaveny společností Automattic, kdykoli odstraněny prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti shromažďování údajů generovaných souborem Jetpack cookie týkajících se používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Automattic / Quantcast a zabránit tomu. K tomu musí dotyčná osoba stisknout tlačítko pro odhlášení pod odkazem https://www.quantcast.com/opt-out/, který nastaví soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookie nastavený s námitkou je uložen v systému informačních technologií používaném dotyčnou osobou. Pokud jsou soubory cookie odstraněny v systému subjektu údajů po námitce, musí subjekt údajů znovu vyvolat odkaz a nastavit nový soubor cookie pro odhlášení.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies bestocht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Aktuální předpisy o ochraně údajů společnosti Automattic jsou k dispozici na adrese https://automattic.com/privacy/. Aktuální předpisy o ochraně údajů společnosti Quantcast jsou k dispozici na adrese https://www.quantcast.com/privacy/.

8. Předpisy o ochraně dat pro nasazení a používání Matomo

Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponentu Matomo na tuto webovou stránku. Matomo je softwarový nástroj pro webovou analýzu s otevřeným zdrojovým kódem. Webová analýza je sběr, sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Nástroj pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o webu, ze kterého dotyčná osoba na web přešla (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Software je provozován na serveru osoby odpovědné za zpracování, protokolové soubory, které jsou citlivé podle zákona o ochraně osobních údajů, jsou uloženy výhradně na tomto serveru.

Účelem komponenty Matomo je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Osoba odpovědná za zpracování používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání těchto webových stránek za účelem sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách.

Matomo nastavuje soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavení souboru cookie nám umožňuje analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby komponentou Matomo automaticky vyzván k přenosu dat na náš server za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získáváme znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa dotčené osoby, které využíváme mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv našich webových stránek. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, přeneseny na náš server. Tyto osobní údaje jsou u nás uloženy. Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takovéto nastavení použitého internetového prohlížeče by také znemožnilo Matomo nastavit cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Matomo kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dále má dotčená osoba možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných Matomo a souvisejících s používáním těchto webových stránek a zabránit mu. K tomu musí dotyčná osoba ve svém prohlížeči nastavit „Do Not Track“.

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies bestocht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.

Další informace a platná nařízení společnosti Matomo o ochraně údajů naleznete na https://matomo.org/privacy/.

9. Pluginy a vestavěné funkce a obsah

Do naší online nabídky začleňujeme funkční a obsahové prvky, které jsou získávány ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Může to být například grafika, videa nebo tlačítka sociálních médií a také příspěvky (dále jednotně označované jako „obsah“).

Integrace vždy předpokládá, že externí poskytovatelé tohoto obsahu zpracují IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do jejich prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkcí je proto požadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známé také jako „webové majáky“). „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na stránkách tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a obsahují mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, dobu návštěvy a další informace o použití naší online nabídky , jakož i odkaz na tyto informace z jiných zdrojů.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme uživatele o souhlas s používáním poskytovatelů třetích stran, právním základem pro zpracování údajů je souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, hospodárné a pro příjemce vstřícné služby). V této souvislosti bychom vás také rádi upozornili na informace o používání cookies v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Pluginy a obsah Facebooku: Jsme partnerem společnosti Facebook Ireland Ltd. pro shromažďování nebo přijímání v rámci přenosu (nikoli však dalšího zpracování) „údajů o událostech“, které Facebook shromažďuje pomocí sociálních pluginů Facebooku (a funkcí vkládání obsahu), které jsou prováděny v naší online nabídce nebo v rámci přenos pro následující účely, spoluodpovědný: a) zobrazení obsahu a reklamních informací, které odpovídají předpokládaným zájmům uživatele; b) Doručování obchodních a transakčních zpráv (např. oslovování uživatelů přes Facebook Messenger); c) Zlepšení doručování reklam a personalizace funkcí a obsahu (např. zlepšení rozpoznávání toho, který obsah nebo reklamní informace pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů). Se společností Facebook jsme uzavřeli zvláštní smlouvu („Dodatek k odpovědnosti“, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), který upravuje zejména, jaká bezpečnostní opatření musí Facebook dodržovat (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (dh Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte Bereitstellt (Die Agregiert Sind, DH Keine Angaben Zu Einzelnen Nutzern Erhalten und für unson Sind), Dann Erfolgt Diese Verarbeitung Nicht im Rahmen der Gemeinsamen verantwortlichkeit, Sondern AUF GRUDLAGE EINES AUFTRAGSVERNARBEITUNGSVERTRAGES ("Datoverarbeitungsbedingungen" , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), z „Datensicherheitsbedingungen“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln („Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Práva uživatelů (zejména na informace, smazání, námitky a stížnosti u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami s Facebookem omezena.

 • Typy zpracovávaných údajů: údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), údaje o událostech (Facebook) („údaje o událostech“ jsou údaje, které např. přes Facebook pixely (prostřednictvím aplikací nebo jinými prostředky) můžeme přenášet na Facebook a týkají se lidí nebo jejich akcí; Údaje zahrnují například informace o návštěvách webových stránek, interakcích s obsahem, funkcích, instalacích aplikací, nákupech produktů, atd.; údaje o události jsou zpracovávány za účelem vytvoření cílových skupin pro informace o obsahu a reklamě (vlastní publikum); údaje o událostech neobsahují skutečný obsah (jako jsou napsané komentáře), žádné přihlašovací údaje a žádné kontaktní údaje (tj. žádná jména , e-mailové adresy a telefonní čísla). Údaje o událostech budou Facebookem smazány maximálně po dvou letech, z nich vytvořené cílové skupiny se smazáním našeho facebookového účtu ntos).
 • Dotčené osoby: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost, poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f. GDPR).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

 • Facebook pluginy a obsah: Facebook sociální pluginy a obsah – To může zahrnovat obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky v rámci Facebooku. Seznam a vzhled pluginů sociálních sítí Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Poskytovatel služeb: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; místo: https://www.facebook.com; Ochrana dat: https://www.facebook.com/about/privacy; Možnost podání námitky (odhlášení): Nastavení reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

10. Právní základ pro zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží našemu sdružení jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, zpracování je založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naše sdružení vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm.c GDPR. Ve vzácných případech se zpracování osobních údajů může stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a základní svobody osoby dotčené nepřevažují. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

11. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je zpracování osobních údajů založené na článku 6 I zapnuté. f DS-GMO je náš legitimní zájem o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

12. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

13. zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné, aby byla uzavřena smlouva, že nám dotčená osoba zpřístupní osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotyčná osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud s ní naše sdružení uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů případ od případu objasňuje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by byly, kdyby osobní údaje nebyly poskytnuty.

14. Existence automatizovaného rozhodování

Samozřejmě nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který jako Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů Ingolstadt je aktivní ve spolupráci s IT a právo na ochranu osobních údajů Právník Christian Solmecke vytvořen.

 

Přejděte na začátek